Patronáty

Úvodní poznámka

Nejde o ádnou novou myšlenku zavést patronát AIJP, protoe tyto patronáty existovaly u před mnoha lety. Výboru není známo, proč upadly do zapomnění. Takové patronáty dávají monost na jedné straně označit národní a mezinárodní akce jako nositele myšlenky, na druhé straně ale také dále seznamovat se jménem a existencí AIJP.

FPro patronáty nepřichází v úvahu kadá akce, protoe nejde především o to objevit nová "výnosná místa", tedy zdroje peněz. Jde o PR a dobrý tisk pro akce na úrovni, které slouí poadavkům AIJP a také jejím cílům.

To znamená pro AIJP, e také bude partnerem takové akce, který něco přinese. Vedoucí myšlenkou přitom je vzájemná prospěšnost, která musí být viditelná.

Patronáty mohou být podle toho propůjčeny všem akcím, které mají přívlastek "mezinárodní", i kdy jsou pořádány národně. Návrhy je třeba posílat prezidentovi, který po dohodě s výborem udělí souhlas.

Patronát AIJP pro mezinárodní akce

Patronats-LogoU řadu let oceňuje AIJP akce, které podporují na jedné straně myšlenku internacionality a na druhé straně rozvoj filatelie, tzv. patronátem. Tento patronát udělený po přezkoumání příslušné akce, předpisů a koncepce, je vyznamenáním zvláštního druhu, kterým jsou doporučovány významné akce návštěvníkům.

Pro AIJP to znamená, e jako partner takových akcí, dbá na dodrování určitých standardů důleitých pro autory a novináře, ale také sama přispívá k úspěchu rozšiřováním vícejazyčných informací o akci v odborném tisku, se kterým spolupracují její členové.

V zásadě můe získat patronát AIJP kadá velká výstava. ale také filatelistický veletrh, salon a zvláštní událost, pokud splňují poadavek vysoké kvality a internacionality.

Poskytnuté patronáty

Patronát byl vyádán a udělen následujícím akcím:

24.–26.10.2013 31. Internationale Briefmarken-Börse Sindelfingen
2.–4.11.2012 IPHLA 2012 Internationale Philatelistische Literaturausstellung

Řád pro patronáty AIJP

AIJP sdruuje autory a odborné novináře mezinárodní filatelie. Usiluje o podporu literatury a aktuální informování v médiích. Přispívá tím k podpoře vánosti a zachování filatelie ve společnosti v tuzemsku a v zahraničí.

AIJP zavedla u v prvních letech své existence tzv. "Patronát AIJP", který můe být poskytnut výhradně významným filatelistickým akcím. V 60. a 70. letech minulého století to byly především světové filatelistické výstavy, později se vyvinuly významné veletrhy poštovních známek a formy výstav, které dnes představují hodnotné doplnění těchto filatelistických akcí s účinkem na veřejnost a tím přispívají k podpoře filatelie přes hranice.

AIJP nyní navazuje na tuto dobrou tradici zejména s ohledem na mezinárodní výstavy, veletrhy poštovních známek a příleitostné akce, které se zavázaly k podpoře filatelie. Takové akce bude aktivně podporovat a vlastním angaováním konstruktivně doprovázet. Přitom se předpokládají následující plnění:

a) Plnění AIJP

b) Plnění pořadatele

Poplatky za patronát

Návrh na poskytnutí patronátu můe být podán kdykoli neformálně. Souhlas bude zaslán pořadatelům s fakturou. Zaplacením poplatku za patronát platí výše uvedená plnění jako dohodnutá.

Odchylky nebo změny je třeba včas dohodnout písemně. - Stav: leden 2012